PRZEPISY PORZĄDKOWE W AUGUSTOWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Postanowienia Ogólne:

§1.1. Regulamin określa zasady i warunki przewozu osób, zwierząt oraz bagażu autobusami komunikacji miejskiej w Augustowie.
Usługę przewozową na rzecz Miasta Augustowa świadczy przewoźnik – Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. 16-300 Augustów, ul. Komunalna 3.
Wyciąg z regulaminu udostępniony jest w każdym autobusie.
§2.1. Pasażerowie oraz obsługa pojazdów, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
2. Obsługa pojazdu, pracownik nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów w celu prawidłowego funkcjonowania przewozu oraz egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się wskazówkom, uwagom i poleceniom osób, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa pojazdu lub pracownik nadzoru ruchu obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.
5. Wskazówki, uwagi oraz polecenia obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczącej przewozu w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, trasy przejazdu itp.
§3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno – eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego, kolejowego lub innych organów uprawnionych do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
§4.1. Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, czystości i porządku.
2. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających operatorowi wykonanie przewozu pojazdem, w którym podróżny skasował bilet, podróżnemu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii lub innej, przebiegającej tą samą trasą, na podstawie uprzednio skasowanego biletu.

Warunki przewozu:

§5.1. W czasie przewozu podróżny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych, postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Podróżnym zabrania się w szczególności:
a) otwierania drzwi w czasie jazdy pojazdu;
b) nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania się pojazdu;
c) wsiadania do pojazdu przednimi drzwiami, z wyjątkiem osób z widocznym kalectwem oraz kobiet w widocznej ciąży;
d) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie się drzwi;
e) wsiadania do pojazdu na przystanku końcowym oraz przebywania w nim podczas czynności manewrowych związanych ze zmianą kierunku jazdy;
f) niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdów;
g) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;
h) wychylania się z pojazdu oraz opierania się o drzwi w czasie jazdy;
i) jazdy w pozycji stojącej bez trzymania się uchwytów lub poręczy;
j) siadania na barierkach pojazdu;
k) palenia tytoniu, e-papierosów, papierosów elektronicznych oraz spożywania napojów alkoholowych w pojeździe;
l) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
m) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;
n) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń emitujących dźwięki, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;
o) przewozu rowerów, hulajnóg, swagway-ów, rolek i innych sprzętów posiadających kółka (nie dotyczy wózka inwalidzkiego oraz wózków dziecięcych);
p) żebrania;
r) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju.
§6.1. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu podróżnego zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, a w szczególności:
a) zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem;
b) wzbudzającego odrazę brudem lub niechlujstwem;
c) uciążliwego dla podróżnych;
d) nietrzeźwego lub znajdującego się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
e) nie stosującego się do wezwań kierującego pojazdem lub pracowników nadzoru ruchu;
f) przewożącego rower, rolki, hulajnogi, seagway-e lub inne sprzęty posiadające kółka (nie dotyczy wózka inwalidzkiego oraz wózków dziecięcych).
2. W wyjątkowych przypadkach kierujący pojazdem w celu uzyskania pomocy, może zjechać z trasy przejazdu do Komendy Powiatowej Policji.
3. Pasażerom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
§7.1. W pojeździe znajdują się wydzielone i oznaczone znakiem graficznym miejsca przeznaczone dla:
a) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;
b) osób niepełnosprawnych;
c) wózków dziecięcych lub inwalidzkich;
2. Osobom wymienionym w ust 1. pkt 1 i 2 przysługuje pierwszeństwo w zajmowaniu powyższych miejsc.
3. Pasażer, który zajmie miejsce, o którym mowa w ust 1. pkt 1 i 2, obowiązany jest do jego zwolnienia w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.
4. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1. pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień § 8. ust. 1.
5. W przypadku zasygnalizowania potrzeby, kierowca jest obowiązany do udzielenia pomocy osobie na wózku inwalidzki w dostaniu się do i z pojazdu .
6. Podczas przewozu dziecka w wózku, należy je zabezpieczyć szeklami przed wypadnięciem.
7. Kierujący pojazdem w sytuacji wystąpienia złych warunków atmosferycznych zobowiązany jest po zakończeniu czynności związanych z obsługą techniczną i zmianą kierunku jazdy podjechać do przystanku początkowego w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcie miejsca w pojeździe. Wyjątek stanowią przerwy przysługujące kierowcy na posiłek określone w Kodeksie Pracy.

Warunki przewozu bagażu i zwierząt:

§ 8.1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę innych pasażerów oraz ich mienia, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu oraz nie zagrażał bezpieczeństwu w ruchu.
2. Przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm oraz psów podlega podlegać opłacie.
3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siadania.
§ 9. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub mienia, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi) ;
b) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody;
c) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
d) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabronione na podstawie niniejszego regulaminu i odrębnych przepisów,
e) rowerów, hulajnóg, swagway-ów, rolek i innych sprzętów posiadających kółka (nie dotyczy wózka inwalidzkiego oraz wózków dziecięcych);
§ 10.1 Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
a) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniających bezpieczeństwo pasażerów;
b) psów, pod warunkiem że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane na smyczy.
2. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
§ 11. Na żądanie współpasażerów, obsługi pojazdu, nadzoru ruchu lub kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany:
a) umieścić bagaż tak, aby nie utrudniał innym osobom korzystania z pojazdu;
b) opuścić pojazd z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z § 10;
c) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 9.
§ 12.1 Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.
2. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przewożeniem przez niego bagażu lub zwierząt, nie powstałe z winy przewoźnika.

Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów:

§ 13.1. Rodzaje biletów, wysokość opłat za przejazdy na terenie Miasta Augustów oraz uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów określa uchwała Rady Miejskiej w Augustowie.
2. Wyciąg z uchwały o której mowa w ust. 1, znajduje się w każdym pojeździe.
§ 14.1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, jest obowiązany skasować bilet jednoprzejazdowy niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
2. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, jest obowiązany skasować bilet jednoprzejazdowy niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
3. Kierowca pojazdu prowadzi sprzedaż biletów w razie awarii biletomatu tylko za odliczoną kwotą.
4. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierowcy, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu zobowiązany jest udać się do kierowcy pojazdu w celu zakupu biletu i natychmiast po zakupie skasować bilet w najbliższym kasowniku.
§ 15.1. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie skasowanego biletu jednoprzejazdowego.
2. Nie ważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu z kasownika, numeru biletu lub danych osobowych w przypadku biletu imiennego.
§ 16.1. Osoby upoważnione do kontroli biletów są kontrolerzy posiadający podczas przeprowadzania kontroli, w miejscu widocznym, identyfikator zawierający: nazwę przewoźnika, numer indentyfikacyjny kontrolera, okres ważności dokumentu, zakres upoważnień, pieczęć i podpis wystawcy.
2. Kontroler na każde żądanie pasażera musi umożliwić mu spisanie numeru służbowego kontrolera oraz poinformować o miejscu i czasie składania skarg i reklamacji.
§ 17.1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany przedstawić bilet do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.
2. Pasażer jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, okazać kontrolerowi dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
§ 18.1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:
a) Braku odpowiedniego lub ważnego biletu;
b) Braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
c) Naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt; kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w cenniku opłat.
2. Kontroler wystawia pokwitowanie pobrania opłaty na firmowych drukach.
3. W przypadku odmowy lub niemożności uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty.
4. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
5. Koszty związane z interwencją służb porządkowych ponosi ww. pasażer.
6. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.
7. W przypadku przedłożenia przez pasażera, w terminie 7 dni od dnia kontroli, ważnego imiennego biletu okresowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wystawione wezwanie do zapłaty ulega umorzeniu, a w przypadku pobrania opłaty – ulega zwrotowi, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.
8. Odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty rozpatruje, w terminie 7 dni od wystawienia wezwania, podmiot upoważniony do kontroli przez przewoźnika.
§ 19. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub osobę nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu zawiadamia się prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Skargi, zażalenia i wnioski w zakresie funkcjonowania Komunikacji Miejskiej przyjmują
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO w Augustowie Sp. z o.o. w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 pod adresem:
ul. Komunalna 3
16-300 Augustów
Tel. 87 643 – 24 -60
Wnoszone skargi i reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych.


Orygniał Przepisów Porządkowych do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej: